Dillan Marsh


Index: Tags / Files / Images
Links: New / Random / Contact

decay: research / work / exhibition / recent_work / stage / facade / text / collaboration / repeat / loop / fair / vehicle / cycle / movement / energy / video / print / desire / darkness / light / installation / fake / quote / artificial / sun / collapse / time / publication / body / action / Eleanor_Clare / noise / scenery / landscape / simulation / process / carnival / view / film / wheel / destroy / dysfunctional / motion / residue / new / pile / dizzy / hole / circus / set / spinning / panoramic / skin / Edinburgh_Sculpture_Workshop / rubber / chaos / future / wave / matter / nature / earth / speed / Yorkshire_Sculpture_Park / seek / nature / water / press_release / boilersuits / Adventure_Island / ride / camera / pool / viewpoint / sick / touch / feet / Mathijs_van_Geest / fibreglass / Rush / decay / edge / 2016 / feel / hands / apocalypse / Accidie / melancholy / Archipelago / river / paper_mache / excitement / Toucher / rubbing / fair ground / pier / jumping / garbage / sewer / Metal / unconscious / low_tide / estuary / mud_flats / sea / Hordaland_Kunstsenter / tide / Southend / cellar / history / book / will-o-the-wisp / Walter_Benjamin / Bohumil_Hrabal /


Angel of History 2016-07-14

Walter Benjamin's Angel of History "is turned toward the past. Where we perceive a chain of events, he sees one single catastrophe which keeps piling wreckage upon wreckage and hurls it in front of his feet. The angel would like to stay, awaken the dead, make whole what has been smashed. But a storm is blowing from Paradise; it has got caught in his wings with such violence that the angel can no longer close them. This storm irresistibly propels him into the future to which his back is turned, while the pile of debris before him grows skyward. This storm is what we call progress." Walter Benjamin, Illuminations

Tags: quote / collapse / time / destroy / pile / new / motion / chaos / future / decay / apocalypse / history / Walter_Benjamin /


Adventure Island, 22nd April - 8th May 2016-04-22

Adventure Island, 22nd April - 8th May


Hordaland Kunstsenter, Archipelago: Eleanor Clare & Dillan Marsh

Hendene famler
Kloden roterer
Tidevannet stiger

Stadig å fortsette framover; å søke etter
Solen, som slynger sine slående stråler; som forsvinner
Under Brygga, et vesen lever; forråtner
Ved enden av Landet; Sjøen


Det finnes en innside og en utside, et mørkt indre og et lyst ytre. Under huden, inni kroppen, er mye flytende. Dette er stedet hvor det underbevisste virker, fordøyer og prosesserer og samler og skiller substanser.

De lette etter selve begynnelsene av mening og skapelse: for å sammenføye tusener av år tilbake med idag. De ville finne det, men da de ankom, visste de fortsatt ikke hva de skulle gjøre.

I dypene av himmelen fantes ingen speil, og i solens sted gapte et stort blødende hull der kanskje en jeksel hadde blitt vridd ut. Sjøen hadde sannsynligvis blitt tømt, og etterlot seg hulrommet av sin beholder omsluttet av et svimlende stup. Kloden selv hadde forsvunnet, hadde opphørt å være solid.
– Le Clezio, J.M.G., The Book of Flights.


Eleanor Clare og Dillan Marsh bor i Bergen, og har lagd arbeider sammen siden 2013, et samarbeid som begynte som en utforskning av hvordan det å lage kunstverk og å skrive gjensidig kan påvirke hverandre i å forstå mening og utviklingen av form og struktur. Clare har en mastergrad i kunst fra Central Saint Martins, London (2011), og Marsh en mastergrad fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2011). Sammen har de produsert verk for følgende aktører: Parabol Bergen, Assembly House Leeds, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, ASC Gallery London, Deuxpiece/Büro für Problem Basel og Apis Press Bergen.

Prosjektet er støttet av Yorkshire Sculpture Park, Edinburgh Sculpture Workshop, Assembly House Leeds, Metal Arts, Bergen Kommune og Norsk Kulturråd.

www.fossilsandstars.blogspot.no


Archipelago er et lite, fleksibelt visningsrom for å vise enkeltverk og installasjoner i et fokusert, men åpent miljø. Siden rommet ligger i førsteetasje på Hordaland kunstsenter, like ved siden av et større, mer formelt utstillingsrom, åpner Archipelago opp for å undersøke de skiftende egenskapene ved et kunstverk med begrensningene av et lite, fysisk rom, i en tidsalder med virtuelle rom.
Programmet til Archipelago planlegges kort tid i forveien for hvert nye prosjekt, med den hensikt å gjeninnsette kuratorisk smidighet og nåtidig engasjement i institusjonen. Disse utstillingene følger en annen tidsplan enn Hordaland kunstsenters hovedprogram for utstillinger, og er tenkt som en gruppe av «tenkeøyer» som oppstår i tiden.

Hordaland Kunstsenter, Archipelago: Eleanor Clare & Dillan Marsh

The hands are scrabbling
The earth is turning
The tide is rising

Constantly forging onwards; seeking
The Sun, casting its glorious rays; disappearing
Under the Pier, a creature lives; decaying
At the end of the Land; the Sea


There is an inside and an outside, a dark interior and a light exterior. Under the skin, in the body, much is fluid. This is where the unconscious is at work, digesting and processing and merging and separating matter.

They were looking for the very beginnings of meaning and making: to connect thousands of years ago with today. They wanted to find it, but when they arrived, they still didn't know what to do.

In the depths of the sky, there were no mirrors, and in place of the sun a great bleeding hole gaped where perhaps a molar had been wrenched out. The sea had probably emptied, leaving the hollow of its basin rimmed by a dizzy precipice. The earth itself had disappeared, had ceased to be solid.
Le Clezio, J.M.G., The Book of Flights.


Eleanor Clare and Dillan Marsh live in Bergen, and have been producing works together since 2013, a collaboration which began as an investigation into how making artwork and writing can mutually influence one another in the understanding of meaning, development of form and structure. Clare received MA Fine Art from Central Saint Martins in 2011, and Marsh MA Visual Art from Bergen Academy of Art and Design, 2011. They have produced collaborative work for the following organisations: Parabol Bergen, Assembly House Leeds, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, ASC Gallery London, Deuxpiece/Buro fur Problem Basel and Apis Press Bergen.

Research and development has been supported by Yorkshire Sculpture Park, Edinburgh Sculpture Workshop, Assembly House Leeds, Metal Arts, Bergen Kommune and Norwegian Arts Council.

Fossils and Stars

Archipelago is a small, flexible platform for showing individual works and installations in a focused but open environment. Located on the ground floor of Hordaland kunstsenter, adjacent to a larger, more formal exhibition space, archipelago works with the constraint of limited physical space in order to explore the changing modalities of artworks in the age of virtual space. Archipelago is programmed with short lead times for each new project, with the intention of reinserting curatorial agility and real-time engagement into the institution. This initiative follows a different schedule to Hordaland kunstsenter's main exhibition programme, and is conceived as a group of 'thought islands' appearing in time.

"Click to view Adventure Island, 22nd April - 8th May"

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / facade / text / collaboration / repeat / loop / fair / movement / energy / video / darkness / light / installation / fake / artificial / sun / time / publication / body / action / Eleanor_Clare / scenery / landscape / simulation / carnival / view / film / wheel / motion / residue / dizzy / hole / circus / set / spinning / panoramic / skin / Edinburgh_Sculpture_Workshop / rubber / wave / matter / nature / speed / Yorkshire_Sculpture_Park / nature / water / press_release / Adventure_Island / ride / camera / pool / viewpoint / sick / touch / feet / Mathijs_van_Geest / fibreglass / decay / edge / 2016 / feel / hands / Archipelago / river / excitement / Toucher / fair ground / pier / jumping / Metal / unconscious / low_tide / estuary / mud_flats / sea / Hordaland_Kunstsenter / tide / Southend /


Adventure Island, Hordaland Kunstsenter 2016-04-22

Adventure Island, Hordaland Kunstsenter

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / facade / text / collaboration / repeat / loop / fair / vehicle / movement / energy / video / darkness / light / fake / installation / artificial / sun / publication / time / action / body / Eleanor_Clare / scenery / landscape / simulation / carnival / wheel / film / view / residue / motion / dizzy / hole / circus / panoramic / skin / rubber / Edinburgh_Sculpture_Workshop / spinning / set / wave / matter / earth / speed / Yorkshire_Sculpture_Park / nature / water / seek / press_release / Adventure_Island / pool / sick / camera / ride / viewpoint / feet / touch / Mathijs_van_Geest / 2016 / edge / decay / feel / Rush / fibreglass / hands / Toucher / Archipelago / excitement / rubbing / Southend / fair ground / mud_flats / Metal / tide / low_tide / sea / estuary / Hordaland_Kunstsenter / pier / unconscious / jumping /


Too Loud a Solitude 2015-07-18For thirty-five years now I've been compacting waste-paper, and if I had it all to do over I'd do just what I've done for the past thirty-five years. Even so, three or four times a year my job turns from plus to minus: the cellar suddenly goes bad, the nags and niggles and whines of my boss pound in my ears and head and make the room into an inferno; the wastepaper, piled to the ceiling, wet and moldy, ferments in a way that makes manure seem sweet, a swamp decomposing in the depths of my cellar, with bubbles rising to the surface like will-o'-the-wisps from a stump rotting in the mire. And I have to come up for air, get away from the press, but I never go out, I can't stand fresh air anymore, it makes me cough and choke and sputter like a Havana cigar. So while my boss is screaming and wringing his hands and raining threats down on me, I slip away and set off in search of other basements, other cellars.
Most of all I enjoy central-heating control rooms, where men with higher education, chained to their jobs like dogs to their kennels, write the history of their times as a sort of sociological survey and where I learned how the fourth estate was depopulated and the proletariat went from base to superstructure and how the university-trained elite now carries on its work. My best friends are two former member of our Academy of Sciences who have been set to work in the sewers, so they've decided to write a book about them, about their crissings and crossings under Prague, and they are the ones who taught me that the excrement entering the sewage plant at Podbaba on Sundays differs substantially from the excrement entering it on Mondays, and that each day is so clearly differentiated from the rest that the rate of flux may be plotted on a graph, and according to the ebb and flow of prophylactics one may determine the relative frequency with which varying sections of Prague indulge in sexual intercourse.

Too Loud a Solitude, Bohumil Hrabal, 1976, translation Michael Henry Heim


Tags: research / work / text / cycle / print / desire / darkness / quote / body / noise / process / dysfunctional / destroy / residue / dizzy / boilersuits / sick / decay / Accidie / melancholy / paper_mache / garbage / cellar / sewer / Bohumil_Hrabal / will-o-the-wisp / book /


top of page